https://www.colignyschool.nl/wp-content/themes/gymappstest MR / OR | De Colignyschool

MR / OR

De MR

Iedere school is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Het is een orgaan voor inspraak en medezeggenschap. De raad is bevoegd alle onderwerpen/aangelegenheden betreffende de school te bespreken. Daarnaast kan de MR ook zelf met voorstellen komen. De MR heeft bij een aantal zaken instemmingsrecht (b.v. schoolplan en schoolgids) , voor weer ander zaken adviesrecht (b.v. vakantieregeling) De MR op onze school bestaat uit zes leden: drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het personeel. De directie van de school woont de vergaderingen van de MR namens het schoolbestuur bij.
Voor de namen van de vertegenwoordiging in de MR verwijzen wij u naar de schoolgids.
Voor schooloverstijgende zaken wordt veelal een beroep gedaan op de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps­Raad (GMR).  

De OR

De ouderraad helpt bij de organisatie van verschillende activiteiten en feestelijkheden binnen de school. Daarnaast organiseert zij ook zelf bepaalde activiteiten en probeert ze de ouders daarbij zoveel mogelijk te ac­tiveren. Afhankelijk van de activiteit ontvangt u bericht van de raad  en / of  de school. De Ouderraadsleden worden gekozen uit en door de ouders. De ouderraad is te bereiken via: ouderraad.colignyschool@prohles.nl